आजको खुद्रा तरकारीको बजार भाउ सार्वजनिक

कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको खुद्रा तरकारीको बजार भाउ सार्वजनिक गरेको छ । जो मुल्य सूचि यस्तो छ :

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
अनार के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
आभोकाडो के.जी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
आलु रातो के.जी. रू. २६ रू. २८ २७.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २४ रू. २६ २५.००
आलु सेतो के.जी. रू. २२ रू. २३ २२.५०
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
काउली तराई के.जी. रू. ८ रू. १२ १०.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
कागती के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
किनु के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
किवि केजी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
कुरीलो के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
केरा दर्जन रू. १२० रू. १३० १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. १८० रू. २०० १९०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३७० रू. ३८० ३७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गाजर(तराई) केजी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ३५ रू. ४० ३७.५०
गान्टे मूला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिरौला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १७० रू. २०० १८५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जुनार के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ६० रू. ७० ६५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
तरुल के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २६० रू. २८० २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २५० रू. २७० २६०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
तोफु के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोरीको साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
न्यूरो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(तराई) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
पार्सले के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ३०० रू. ४०० ३५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ३८ रू. ४० ३९.००
प्याज हरियो के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
बकूला के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
बन्दा(तराई) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
बरेला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
भिण्डी के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १६० रू. १८० १७०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
मेथीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
मौसम के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. ५० रू. ८० ६५.००
रायो साग के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लप्सी के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
सलगम के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १५० रू. १६० १५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. २० रू. २५ २२.५०
सेलरी के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
सौफको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. १५ रू. २५ २०.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ४० रू. ६० ५०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. १० रू. २० १५.००