आजको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक

कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । आजको खुद्रा तरकारीको मुल्य यस प्रकार छ ।

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. ११० रू. १४० १२५.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
अनार के.जी. रू. २५० रू. २८० २६५.००
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
आभोकाडो के.जी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
आलु रातो के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २५ रू. २८ २६.५०
आलु सेतो के.जी. रू. २२ रू. २५ २३.५०
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
काउली तराई के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
काउली स्थानिय के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
कागती के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
किनु के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
किवि केजी रू. ४५० रू. ५०० ४७५.००
कुरीलो के.जी. रू. ५०० रू. ७०० ६००.००
केरा दर्जन रू. १२० रू. १३० १२५.००
कोइरालो के.जी. रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. १८० रू. २०० १९०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ६० रू. ८० ७०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३७० रू. ३८० ३७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
गाजर(तराई) केजी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गान्टे मूला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ५५ रू. ६५ ६०.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिरौला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १५० रू. १८० १६५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ४२० रू. ४५० ४३५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
जुनार के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ५५ रू. ६५ ६०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
तरुल के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २६० रू. २८० २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २६० रू. २८० २७०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तोफु के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोरीको साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
न्यूरो के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(तराई) केजी रू. १८० रू. २०० १९०.००
पार्सले के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ३०० रू. ४०० ३५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४८ रू. ५२ ५०.००
प्याज हरियो के.जी. रू. १० रू. २० १५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
बकूला के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
बन्दा(तराई) केजी रू. २० रू. २५ २२.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू. २० रू. २५ २२.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. १६० रू. १८० १७०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
भिण्डी के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १६० रू. १८० १७०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मूला रातो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १२ रू. १८ १५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
मौसम के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १ रू. ६० ३०.५०
रायो साग के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
लप्सी के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
लौका के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
सजिवन के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
सलगम के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १४० रू. १६० १५०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
सेलरी के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
सौफको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ३०० रू. ४०० ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. २० रू. ३० २५.००