कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूची

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज बिहीबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका यस्तो छ ।

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २२० रू. २५० २३५.००
अदुवा के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
अनार के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
आभोकाडो के.जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३८ रू. ४२ ४०.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. ३२ रू. ३५ ३३.५०
आलु सेतो के.जी. रू. ३० रू. ३२ ३१.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
काउली तराई के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
काउली स्थानिय के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
कागती के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
किनु के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
किवि केजी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गान्टे मूला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. २५ रू. ३० २७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. २० रू. २५ २२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १३० रू. १४० १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जिरीको साग के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तरुल के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. १३० रू. १४० १३५.००
पार्सले के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५५ रू. ५८ ५६.५०
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
बकूला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू. २० रू. ३० २५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
बरेला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भिण्डी के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १०० रू. १२० ११०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मकै बोडी केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
मेथीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. ९० ८५.००
मौसम के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
रायो साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
लप्सी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २७० रू. २८० २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सलगम के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. १३० रू. १५० १४०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०
सेलरी के.जी. रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
सौफको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
हरियो धनिया के.जी. रू. ६० रू. ८० ७०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०