फलफूल तथा तरकारी तरकारीको मूल्यसूची यस प्रकार छ

२६ पुस, काठमाण्डौ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका अनुसार तरकारीको मुल्य यस प्रकार छ ।

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २५० रू. २८० २६५.००
अदुवा के.जी. रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
अनार के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
अमला के.जी रू. ८० रू. ९० ८५.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
आभोकाडो के.जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३६ रू. ४० ३८.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. ३२ रू. ३४ ३३.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
काउली तराई के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
काउली स्थानिय के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
कागती के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
किनु के.जी. रू. १२० रू. १३० १२५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३२० ३१०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गान्टे मूला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ४० रू. ४५ ४२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. ७० रू. ९० ८०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. ८० रू. १०० ९०.००
जिरीको साग के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरुल के.जी. रू. ६० रू. ८० ७०.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
तितो करेला के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. १३० रू. १४० १३५.००
पार्सले के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५८ रू. ६० ५९.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
बकूला के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भिण्डी के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १२० रू. १३० १२५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मकै बोडी केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मूला रातो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
मौसम के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १५० रू. २०० १७५.००
रायो साग के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
लप्सी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २८० रू. २९० २८५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सजिवन के.जी. रू. २८० रू. ३०० २९०.००
सलगम के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ३० रू. ४० ३५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सौफको साग के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
स्कूस के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ४० रू. ४५ ४२.५०
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. २५ रू. ३० २७.५०